Eng Ch. 
Silgarhi Fergus


HD-5/4 (A), PRA,LL-neg., sobolí
CCL DNA, PLL DNA - tested,  4/7/2005
   

Passiflora Cinnamon Toast
trikolor
KC Y5126705Y04
Silgarhi American Tale Eng Ch Su-Khyi Kang Rimpoche 
Silgarhi Hippolyta
Passiflora Bracken Brown Eng Ch Hotang Heruka of Willowbrae
Passiflora Gilded Robin
Eng Ch Tsering Changthang Dawa at Silgarhi
tmavě sobolí, KC 4620CK
Eng Ch Su-Khyi Kang Rimpoche (USA)
Ch Su-Khyi Humphrey Bogart
Ch Su-Khyi Da-Ri-Sta
Tseman Isadora at Tsering (Fin) DJCh Hotang Garuda-Lamleh
Ch A-Mas Ma-Ha Ni-La of Tseman

C.I.B. MultiCh. 
D´Yusha Lamleh Legs-Smon


HD – A/A, PL-0/0, černá, bílé znaky, CCL-clear, PLL - clear, 12/4/2007

    


Silgarhi Oberon 
HD-A, bílo-sobolí
KC Z5388102
 

 

Passiflora Bourbon Rose
černý s bílým

Lehlam Kalyani of Passiflora
bílý & zlatý, HD-5/5

Lehlam Chrysantheme of Passiflora
černý &bílý

Silgarhi Zerlina
bílo - sobolí

Lehlam Rar-Jar
HD-A

Silgarhi Hippolyta
HD-A

C.I.B. Multi Ch Dscho Utra U-ti (US), HD - B, černá, CCL-free

Ch. Ka Ta Ya's Nekorra of Copenhagen (DK)
CCL DNA tested (US) - normal
HD - good, černý 

Ch. Malishar's Si-Mo La Dscho Utra (US), HD - good, černý

Ch. E'Tang-Po Jina Lamleh von Nama-schu (G), HD - A, černá

Dscho Utra Rang Gi Thugs Kar (US), 
CCL DNA tested (US) - normal
HD - good, zlatě sobolí, bílé zn.

Ch. Malishar's Dad-Pa Rinchenpo (US), černý, sobolí zn.

Ch. Dscho Utra Ja-Tsha (US)černá