Chovatelské rady


I. - Uchovnění a příprava na krytí

Rozhodli jste se se svou fenkou odchovávat štěňátka nebo zařadit do chovu vašeho psa? Nabízíme stručný přehled kroků jak na to, abyste včas a řádně splnili všechny povinnosti dané klubovými řády Tibetan Terrier Clubu ČR (TTC) a Českomoravské kynologické unie (ČMKU) pro uchovnění a odchov štěňat s průkazem původu.
    

Chovatelská agenda se řídí Bonitačním řádem TTC, Zápisním řádem TTC a také příslušnými řády ČMKU.

Všechny formuláře potřebné pro žádosti a chovatelskou agendu najdete na webu TTC v sekci Ke stažení.
Přehled poplatků za úkony a číslo účtu najdete také na webu TTC v rubrice
Poplatky.

A.  Podmínky uchovnění tibetského teriéra

1. dosažení věku 15 měsíců u psů i u fen,
2. posudek s výsledkem "výborný" z národní výstavy v ČR nebo mezinárodní výstavy F.C.I., klubové či speciální výstavy TTC ČR, případně výstavy spolupořádané TTC ČR, ve věku nejméně 12 měsíců (posudek zasílejte v českém nebo slovenském jazyce, pokud je v jazyce jiném, musíte doložit jeho úřední překlad)
3. vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů ve věku nejméně 12 měsíců, vyhodnocené oprávněným posuzovatelem určeným klubem (MVDr. L. Duchek) s výsledkem A, B nebo C - u jedinců s výsledkem C musí být doloženo vyšetření rodičů s výsledkem A nebo B,
4. potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby provedené ve věku jedince nejméně 1 rok oprávněným posuzovatelem dědičných očních vad, k datu podání žádosti ne starší 12 měsíců,
5. certifikát DNA testu primární luxace čočky (PLL) a neuronální ceroidní lipofuscinózy (NCL/CCL) s výsledkem clear (normal) nebo carrier, přičemž jedinec, jehož oba rodiče mají výsledek PLL DNA clear (normal), je hodnocen také jako PLL DNA clear (normal),
6. absolvování popisné přehlídky ve věku nejméně 15 měsíců; popisné přehlídky se konají v termínech určených klubem, k žádosti využijte klubový formulář. (Podrobnosti k popisným přehlídkám najdete zde.) ... popisnou přehlídku lze nahradit tím, že popis chrupu a měření výšky bude obsahovat posudek z výstavy předkládaný k uchovnění.

Po absolvování všech vyšetření a popisné přehlídky zašlete na adresu hlavního poradce chovu písemnou žádost o uchovnění spolu s následujícími doklady:
* fotokopii posudku z výstavy,
* fotokopie dokladů o splnění zdravotních podmínek a kopie protokolu z popisné přehlídky,
* fotokopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku,
* originál průkazu původu psa k vyznačení chovnosti (lze se také dohodnout s hlavním poradcem chovu, že vám chovnost vyznačí při osobním setkání).

Po kontrole všech dokladů o splnění podmínek vám hlavní poradce chovu vystaví Protokol o uchovnění, který je zveřejněn v následujícím klubovém Zpravodaji, a chovnost vyznačí v průkazu původu.

Majitel psa zašle průkaz původu s vyznačením chovnosti na plemennou knihu ČMKU k přeregistraci (zápisu do rejstříku chovných jedinců). U fen se tato přeregistrace provádí obvykle při zápisu jejího prvního vrhu (můžete ji ale také nechat přeregistrovat předem).


* * * *

B.  Plánujeme štěňata

1. Je potřeba si zajistit registraci chovatelské stanice - podmínky a postup najdete na stránce ČMKU.

2. Pokud plánujete se svou fenkou jen jeden vrh a nechcete se chovem zabývat víc, můžete požádat některého chovatele, který odchová štěňata na svou stanici, a to na základě smlouvy mezi vámi a ním. Smlouvu dokládáte TTC a plemenné knize.

3. Při výběru krycího psa si před plánovaným krytím od majitele psa vyžádejte informace, případně doklady: 
   - doklad o uchovnění psa, popisná karta z popisné přehlídky - v některých zemích tyto dokumenty nejsou vyžadovány
   - kopii průkazu původu psa
   - doklady o zdravotních vyšetřeních - výsledek HD, vyšetření očí (nesmí být starší jednoho roku ke dni krytí) a klubem požadovaných genetických testech.

4. Před termínem krytí absolvujte se svou fenkou vyšetření očí, které nesmí být starší jednoho roku.

5. S majitelem krycího psa si předem sjednejte náhradu za krytí. V zahraničí je obvyklé placení krycího poplatku hned po uskutečněném krytí jednorázově. Domluvte si i podmínky, pokud fena nezabřezne nebo se narodí 1-2 štěňata. Někteří majitelé psa souhlasí i s poplatkem za krytí podle počtu štěňat (fixní poplatek za každé narozené nebo odchované štěně), který uhradíte po narození štěňat nebo v určitém věku (např. do osmi týdnů po narození). Vše je věcí dohody mezi vámi a majitelem psa, klub do toho nezasahuje.

6. Ze stránky TTC si vytiskněte Krycí list ve dvou vyhotoveních.

   

II. - Krytí

   
1. Před cestou na krytí si chovatel připraví následující doklady:

 • fotokopie rodokmenu feny

 • zdravotní doklady

 • 2x krycí list.

2. Po krytí vyplní chovatel 2x krycí list a nechá ho podepsat majitelem nebo držitelem krycího psa. (Musí se vyplnit dvojmo i v případě, že jsou oba rodiče v majetku jednoho majitele.)

3. Krytí v ČR – jedno vyhotovení krycího listu pošle chovatel do 14 dnů hlavnímu poradci chovu jako hlášení krytí, spolu s fotokopiemi dokladu o vyšetření očí obou rodičů ke dni krytí ne starší jednoho roku.

4. Zahraniční krytí nebo krytí psem nečlena klubu - kopii krycího listu posílá chovatel hlavnímu poradci chovu do 14 dnů spolu s kopiemi dokladů:

 • fotokopii průkazu původu psa,

 • potvrzení o chovnosti psa (je-li v zemi majitele vyžadováno – platí pro zahraniční krytí, u psa v majetku nečlena klubu musí být doloženo vždy),

 • fotokopii potvrzení o vyšetření na dysplasii kyčelního kloubu (HD) s výsledkem A, B nebo C; u jedince s výsledkem vyšetření C doklad o vyšetření od obou rodičů (viz bod 32 Zápisního řádu TTC),

 • certifikát DNA testu na PLL a CCL/NCL s výsledkem clear (normal) nebo carrier (za podmínky splnění bodu 34),

 • potvrzení o negativním výsledku vyšetření očí na dědičné oční choroby, ke dni krytí ne starší jednoho roku

Krycí list musí být podepsán zahraničním majitelem nebo držitelem psa a nebo majitelem – nečlenem klubu.

5. Krytí zahraniční feny českým psem - do 14 dnů od krytí zašle majitel hlášení krytí hlavnímu poradci chovu obsahující: 

 • jméno feny,

 • jméno a adresu chovatele, název chov. stanice,

 • fotokopii průkazu původu zahraniční feny,

 • potvrzení o chovnosti feny (je-li vyžadováno v zemi chovatele),

 • potvrzení o povinných zdravotních vyšetřeních,

 • doklad o zaplacení poplatku za použití krycího psa.

III. - Odchov štěňat

 

1. Po narození štěňat odešle chovatel do 14 dnů na adresu hlavního poradce chovu: 

 • originál krycího listu (doplní do něj datum narození a počet štěňat),
 • doklad o zaplacení poplatku za evidenci vrhu 200,- Kč (členové TTC),
 • vyplněný formulář hlášení vrhu,
 • v případě krytí psem v majetku českého majitele – nečlena klubu doklad o zaplacení stanoveného poplatku za použití krycího psa pro nečlena klubu.

2. Do věku štěňat 2 týdnů štěňat zašle chovatel hlavnímu poradci chovu ve dvojím vyhotovení žádost o přidělení čísel zápisu. Uvede do něj podle abecedy napřed jména psů a pak fen. Potvrzená žádost s čísly zápisu přijde chovateli zpět z plemenné knihy ČMKU.

3. Identifikace štěňat (čipování) - ve věku štěňat 6-7 týdnů je třeba nechat štěňata čipovat. Zápis o čipování ve dvojím vyhotovení (formulář ke stažení najdete zde) s minimálně 1x vylepeným originálem čárového kódu (čísla čipu) a potvrzený veterinářem, který čipování provedl, přiloží chovatel k Přihlášce k zápisu vrhu.

4. Kontrola vrhu - ve věku 6-8 týdnů k vám přijede na kontrolu vrhu poradce chovu – jeden ze členů chovatelské komise. Konkrétního poradce chovu chovatel dojedná s hlavním poradcem chovu a konkrétní termín s příslušným poradcem chovu nejpozději 3 dny před termínem kontroly. Chovatel je povinen zajistit ke kontrole vrhu odpovídající podmínky a ukázat kontrolnímu orgánu prostor, kde jsou štěňata odchovávána. Ke kontrole vrhu si připravte:

 • knihu odchovů se zaznamenanými údaji o vrhu (knihu odchovů zašle chovateli k feně plemenná kniha ČMKU po přeregistraci chovnosti),
 • jména a čísla zápisu štěňat (z ČMKU potvrzená žádost o přidělení čísel zápisu),
 • porodní a aktuální hmotnost štěňat,
 • data odčervování a očkování,
 • zápis o čipování (pokud jsou již štěňata čipovaná),
 • poplatek za kontrolu vrhu ve schválené výši.

Poradce chovu štěňata prohlédne a veškeré informace zaznamená do Zápisu o kontrole vrhu ve 3 vyhotoveních, které podepisuje poradce i chovatel (chovatel má právo se k zapsaným údajům vyjádřit). Jedno vyhotovení si ponechá  chovatel, jedno poradce chovu a jedno odešle poradce chovu hlavnímu poradci chovu

5. Přihláška k zápisu štěňat - do 60 dnů věku štěňat pošle chovatel hlavnímu poradci chovu doklady:

 • 2x vyplněnou přihlášku k zápisu štěňat,
 • potvrzenou žádost o přidělení čísel zápisu,
 • 2x zápis o čipování štěňat,
 • 1x nálepku s kódy mikročipů (na rubu popsané jmény nebo čísly štěňat)- není nutné zasílat, pokud jsou kódy nalepeny alespoň na jednom zápisu o čipování,
 • při prvním vrhu feny - originál jejího průkazu původu pro přeregistraci chovného jedince (pokud chovatel neprovedl přeregistraci před vrhem),
 • při zahraničním krytí - fotokopii průkazu původu psa s vyznačením chovnosti nebo jiný doklad o chovnosti (je-li v zemi majitele psa vyžadován) a zdravotních dokladů,
 • fotokopie dokladů o získání šampionátů a ocenění (diplomy, příloha průkazu původu a pod.), příp. nepovinných zdravotních vyšetření feny i psa, která chcete mít v rodokmenu štěňat uvedena,
 • při prvním vrhu v chovatelské stanici - fotokopii dokladu o registraci chovatelské stanice.

6. Z plemenné knihy ČMKU zašlou chovateli průkazy původu na dobírku nebo si je po předchozí domluvě může osobně vyzvednou. V případě, že některé štěně putuje do zahraničí, je potřeba jeho rodokmen opatřit doložkou Exportního průkazu původu – spolu s žádostí pošle chovatel na plemennou knihu jméno a příjmení zahraničního majitele a jeho adresu bydliště. Přehled poplatků za vystavení průkazů původu najdete na stránkách ČMKU.

7. V případě, že snažení nebylo úspěšné a fenka nezabřezla, pošle chovatel druhé vyhotovení krycího listu hlavnímu poradci chovu nejpozději do 75 dnů od krytí a oznámí to majiteli psa.

 
 
 

Tato stránka byla naposledy aktualizována:     10.02.2015 13:04

Copyright © Radana Sojková, Legs-Smon TTs